از برنامه ها و طرح های زنجیره مهربانی می توانیم به اشتغالزایی خانواده های نیازمند اشاره کنیم .

در این طرح براساس توانایی و مهارتهای خانواده ها لوازم اولیه برای اشتغال در اختیار آنها قرار میگیرد.

براساس بررسی های بعمل آمده ، دو خانواده توسط همراهان زنجیره مهربانی شناسایی شده و پس از بررسی های لازم در راستای شناسایی توانمندی و مهارت خانواده ها ، لوازم اولیه بافت قالی برای دوخانواده در روستای خنجین تهیه گردید و در اختیار آنها قرار گرفت تا خانواده ها بتوانند با استفاده و تکیه به توانایی های خود درآمدی را در جهت رفع نیازهای خود کسب نمایند .

روند کار توسط همراهان زنجیره مهربانی به صورت ماهانه مورد بررسی قرار میگیرد .

 

گزارش تصویری طرح اشتغالزایی

فهرست