مقدمه:
جامعه هدف این طرح بیماران دیستروفی هستند . متاسفانه این بیماری ژنتیکی قابل درمان نیست و دارویی هم برای بهبود این افراد موجود نیست . در این بیماران امید به زندگی و افزایش کیفیت زندگی و جلوگیری از سرخوردگی آنان که با کنترل دو فاکتور امید به زندگی و کیفیت زندگی قابل پیشگیریست و با استفاده از رواندرمانی امکان پذیر است . نگارنده برای اولین بار در ایران برای این بیماران پروتکل درمانی تهیه کرده که با روش تیاتر درمانی برای این بیماران اثر بخشی داشته باشد .

هدف:
هدف از اجرای این طرح افزایش امید به زندگی و کیفیت زندگی بیماران دیستروفی است که در نهایت باعث افزایش طول عمر مفید این عزیزان می گردد.

عنوان :
طرح مشارکتی اجرای تئاتر درمانی به منظور افزایش امید به زندگی و کیفیت زندگی بیماران دیستروفی

جامعه هدف دریافت:
هر فردی که بیماری دیستروفی در هر نوع ان داشته باشد در دو گروه سنی کودک و نوجوان و بزرگسال .
این جلسات برای دیگر معلولین (جسمی) و امید به زندگی و افسردگی و کیفیت زندگی پایین دارند نیز قابل اجراست و حضورشان در جلسات در صورت مصاحبه و تشخیص درمانگر بلامانع است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست