ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟
CSR ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ وﺳﯿﻊ دارد. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ، ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋه اﻣﺮوزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﻮع (ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ) اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دراز ﻣﺪت ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی واﺳﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای ﻣﻬﻢ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮی در ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺮه ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺎﻧﯽ ، ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻔﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. آﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﮕﺎه ﺧﻮدﻣﺪاراﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و آﺛﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ – ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ –ﻋﻠﯿﺖ و اﺻﻠﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﻮﯾﺎی اﻣﺮوز ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﺣﺲ ﺗﻌﻬﺪ ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﺎﻣﻊ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﻮن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪه ای ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺣﺪاﮐﺜﺮ و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن : ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺑﻨﯿﺎد ﮔﯿﺘﺲ در ﺑﺎزار آﻓﺮﯾﻘﺎ ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﺷل در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑـــﺮ روی اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ و دﻫﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست