مقدمه:
ایجاد اشتغال ، در راستای کاهش فقر، دستیابی به رفاه و برآوردن نیازهای اولیه گروه هدف بوده
است. از دیگر اثرات مثبت اشتغال می توان به مواردی چون ادغام اجتماعی،کسب توان لازم برای مدیریت عرصه های
مختلف زندگی و بالا رفتن عزت نفس گروه هدف اشاره داشت. اشتغال، سبب افزایش مهارت ها، تعاملات اجتماعی،
کسب هویت فردی و جمعی و بهبود جایگاه اقتصادی و اجتماعی م یشود. بنابراین برای کاهش فقر و عدم تسری آن به
نسل بعد اشتغال به عنوان گام نخست و مؤثر در برنامه ریزی ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مدنظر قرارگرفته
است. همچنین قرار گرفتن در گروهای کوچک و یا متوسط در قالب واحد های کارگاهی ، اجرای برنامه های مشاوره ای،
آموزشی و حمایتی را برای جامعه هدف تسهیل میکند

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست